Znajdujesz się w: Strona główna / Dla Mieszkańca i Przedsiębiorcy / Rolnictwo i Ochrona Środowiska
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Rolnictwo i Ochrona Środowiska - Dla Mieszkańca i Przedsiębiorcy - Miasto i Gmina Grabów nad Prosną.

 

Pobierz PDF

Rolnictwo i Ochrona Środowiska

 

Uwarunkowania ochrony środowiska

Gmina w całości należy do obszaru chronionego krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska” oraz „Dolina rzeki Prosny i Kotlina Grabowska”.

Z Grabowa prowadzi szlak turystyki pieszej - zielony (T-508) przez Ostrzeszów, Kobylą Górę, Marcinki, Turze do Domanina (stacja PKP).

Na terenie gminy znajduje się rezerwat przyrody „Wawrzynek Wilczełyko” o powierzchni 1,04 ha.

Na obszarze gminy występuje 17 pomników przyrody. Są to m.in.:

 • lipa drobnolistna o obwodzie 284 cm i wys. 26 m;

 • dąb szypułkowy o obwodzie 340 cm i wys. 16 m;

 • siec

  dąb szypułkowy o obwodzie 310 cm i wys. 20 m;

 • dwie lipy szerokolistne o obwodach 270 i 260 cm i wys. 25 m;

 • dąb bezszypułkowy o obwodzie 98 cm;

 • cis pospolity.

     Gmina Grabów nad Prosną przynależy do regionu o podstawowej funkcji rolniczej i dlatego też dominuje gospodarka rolna. Sprzyjają temu średniej jakości gleby, w miarę korzystne warunki klimatyczne (dobre nasłonecznienie, łagodny klimat) oraz ukształtowanie powierzchni (łagodna rzeźba terenu). Niekorzystny wpływ na rozwój rolnictwa wywiera niski wskaźnik opadów atmosferycznych.

Znaczącym działem gospodarki jest również leśnictwo.

Rolnictwo

     Na obszarze gminy dominującą, a właściwie jedyną formą, jest rolnictwo indywidualne. Struktura agrarna gminy jest umiarkowanie korzystna. Gospodarstw pow. 10 ha stanowią 34% ogółu. Szczegółowe dane dotyczące struktury agrarnej ujęto w poniższej tabeli.

Tabela. Struktura agrarna gospodarstw w gminie Grabów nad Prosną


Grupy obszarowe użytków rolnych

Liczba gospodarstw

Ogółem

951

do 1 ha

112

od 1 do 2 ha

126

od 2 do 5 ha

207

od 5 do 7 ha

80

od 7 do 10 ha

97

od 10 do 15 ha

169

od 15 do 20 ha

87

od 20 do 50 ha

70

od 50 do 100 ha

3

pow. 100 ha

0

* Źródło: Dane GUS – Powszechny Spis Rolny 2002 r.

Produkcja roślinna i zwierzęca

W strukturze zasiewów dominują zboża. Na dalszych miejscach lokują się rośliny okopowe i warzywa. Wynika to z przydatności gleb, warunków klimatycznych (niski wskaźnik opadów atmosferycznych) oraz opłacalności produkcji. Dane dotyczące powierzchni zasiewów przedstawiono w tabeli.

Tabela. Powierzchnia zasiewów w Gminie Grabów nad Prosną.


Wyszczególnienie

Ogółem

W ha

Ilość gospodarstw

pszenica

- jara

- ozima


124,78

300,67


120

233

żyto

1533,02

647

jęczmień

- jary

- ozimy


391,99

89,47


208

82

owies

269,73

209

pszenżyto

- jare

- ozime


64,13

815,79


45

392

mieszanki zbóż

- jare

- ozime


1117,40

163,55


490

76

ziemniaki

716,22

620

kukurydza na ziarno

174,43

108

kukurydza na zielonkę

225,61

91

* Źródło: Dane GUS Powszechny Spis Rolny 2002 r.

     Hodowla obejmuje głównie trzodę chlewną i bydło. Jest to konsekwencją struktury zasiewów (zboża) oraz udziału użytków zielonych w ogólnej ilości użytków rolnych. Wysoki odsetek gospodarstw utrzymujących oba typy produkcji wskazuje na brak specjalizacji w hodowli. Obrazuje to poniższa tabela.

Tabela. Pogłowie zwierząt hodowlanych w gminie Grabów nad Prosną


Zwierzęta hodowlane

Ilość sztuk

Ilość gospodarstw

Bydło

- w tym krowy

5373

2051

529

501

Trzoda chlewna

- w tym lochy

27661

2260

605

Konie

70

30

Owce

40

bd

Kury

106217

bd

* Źródło: Dane GUS Powszechny Spis Rolny 2002 r.

Bez zwierząt gospodarskich funkcjonowało 408 gospodarstw.

Rolnicy gospodarujący w gminie Grabów nad Prosną dysponują 992 ciągnikami rolniczymi, 42 samochodami ciężarowymi, 134 kombajnami zbożowymi i 189 kombajnami ziemniaczanymi.

Pozarolnicza działalność gospodarcza

Choć w gminie dominuje rolnictwo i gospodarka leśna nie brak jest również podmiotów prowadzących działalność w sektorze usług, produkcji czy przetwórstwa. Najbardziej znanym zakładem przetwórstwa rolno – spożywczego jest Wielkopolska Wytwórnia Żywności PROFI S.A – znany w kraju i za granicą producent pasztetów. Drugą z dobrze rozwiniętych branż jest kamieniarstwo.

Poprawa jakości powietrza

Powietrze atmosferyczne, oprócz wód powierzchniowych, jest najbardziej wrażliwym na zanieczyszczenia komponentem środowiska, a jednocześnie bezpośrednio decydującym o warunkach życia człowieka, zwierząt i roślin.

Gmina Grabów nad Prosną jest gminą z dominującą funkcją rolniczą. Poza niewielkimi oddziaływaniami zanieczyszczeń przenoszonych spoza jej terenu wpływ na jakość powietrza mają lokalne źródła emisji zanieczyszczeń.

Są to przede wszystkim:

 • niskie emitory z kotłowni gospodarstw domowych opalanych przede wszystkim węglem;

 • emitory z zakładów przetwórczych i usługowych;

 • źródła mobilne (pojazdy samochodowe).

Stan higieny atmosfery na terenie gminy jest dość dobry. Utrzymanie właściwych warunków czystości atmosfery przy wzroście zagrożeń ze strony dużych źródeł zanieczyszczeń o oddziaływaniu regionalnym i przy warunkach naturalnych sprzyjających koncentracji zanieczyszczeń wymaga szeregu działań dotyczących utrzymania istniejących warunków powietrza, ograniczenia negatywnego oddziaływania obiektów uciążliwych. Na stan jakości powietrza korzystny wpływ ma stosunkowo wysoka lesistość, zarówno gminy, jak i powiatu. Obszar gminy należy do klasy wynikowej A dla wszystkich zanieczyszczeń (SO2, No2, Pb, C6H6, CO, O3). Oznacza to, że zanieczyszczenia nie przekraczają dopuszczalnych poziomów nawet bez stosowania marginesów tolerancji.

Zaopatrzenie w wodę

Sieć wodociągowa jest dostępna praktycznie na całym obszarze gminy. Wodociąg zaopatrywany jest z ujęć wody w Palatach, Chlewie i Bukownicy.

Całkowita długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi niemal 141 km i obsługuje ona 1452 przyłącza. Z sieci wodociągowej korzystało w 2006 r. 6955 osób i dostarczała ona rocznie 411,3 dam3 wody.

Usuwanie ścieków

Powstające na terenie gminy ścieki to ścieki socjalno-bytowe wynikające z zamieszkania ludzi oraz ścieki wynikające z prowadzonej działalności rolniczej. Problemem gminy pozostaje dysproporcja pomiędzy rozwojem sieci wodociągowej i brakiem wystarczająco rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, której długość w 2006 r. wynosiła 8 km. Przyłączonych do niej było 236 budynków, a korzystało z niej 1885 osób. Ścieki oczyszczane są przez komunalną mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków w Grabowie. Roczna ilość oczyszczanych ścieków to 96 dam3.

Magdalena Sznyder
Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: +48.627305024, fax: +48.627305050
NIP: 514-025-54-41, Regon: 250854694
umggrabow@poczta.onet.pl, urzad@grabownadprosna.com.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Licznik odwiedzin:
4625518
Dzisiaj:
624
Gości on-line:
3
Twoje IP:
54.196.105.189
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x